Pedicure &    voetreflex massage

Algemene voorwaarden 

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure Laura van Os en een cliënt waarop Pedicure Laura van Os aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Onder cliënt wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Pedicure Laura van Os een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Accepteren van een aanbieding dan wel van een bestelling of boeken van een behandeling houdt in dat de cliënt toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

Pedicure Laura van Os behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Inspanningen

Pedicure Laura van Os zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig  de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicure Laura van Os zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Boeken van een behandeling en annuleringsvoorwaarden

3.1 Boeken van een behandeling

Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak.

3.2 Annulering door cliënt

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure Laura van Os melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of tijdig nakomt, mag Pedicure Laura van Os 50% van het honorarium  voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

3.2 Annulering door Pedicure Laura van Os

Pedicure Laura van Os moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

3.3 Overmacht

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop pedicure Laura van Os of cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor pedicure Laura van Os of cliënt niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

4. Betaling

Pedicure Laura van Os vermeld alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website www.optimavoetzorg.nl 

Pedicure Laura van Os behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren, dit wordt minimaal 30 dagen voor invoering kenbaar gemaakt op de website www.optimavoetzorg.nl 

Client dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met pedicure Laura van Os is betaling mogelijk op rekening binnen 8 dagen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Pedicure Laura van Os voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicure Laura van Os aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Pedicure Laura van Os neemt persoonlijke gegevens en behandelgegevens van de cliënt op in een klantenkaart. Pedicure Laura van Os behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicure Laura van Os zal de gegevens van de cliënt niet aan derden verstrekken zonder schriftelijk toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

Pedicure Laura van Os is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Pedicure Laura van Os verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Pedicure Laura van Os is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure Laura van Os is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

8. Garantie

Pedicure Laura van Os geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van Pedicure Laura van Os heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal

Pedicure Laura van Os heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt apparatuur of producten beschadigt, Pedicure Laura van Os meldt diefstal altijd bij de politie.

Indien Pedicure Laura van Os bij een cliënt meubilair o.i.d. beschadigt, zal Pedicure Laura van Os vergoeding hiervan regelen via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Pedicure Laura van Os.

10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Laura van Os het recht zonder opgaaf van reden de behandeling te weigeren.

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicure Laura van Os. Pedicure Laura van Os moet de cliënt binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien de klacht gegrond is, zal Pedicure Laura van Os de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Indien de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de geschillencommissie  van ProVoet.

12. Geschillenregeling

Geschillen tussen cliënt en Pedicure Laura van Os over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel de cliënt als door Pedicure Laura van Os aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij Pedicure Laura van Os heeft ingediend.

Nadat de klacht bij Pedicure Laura van Os is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is Pedicure Laura van Os aan deze keuze gebonden. Indien Pedicure Laura van Os een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Pedicure Laura van Os dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voorgenoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende regelement. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden krachtens dat regelement bij wege van bindend advies. Het regelement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Pedicure Laura van Os en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold van ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

.

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram